Dask - Zorunlu Deprem Sigortası

ÜRÜN BİLGİSİ

 

Deprem ve deprem sonrası yangın, infilak, tsunami ve yer kayması sonucu oluşacak riskler; Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından karşılanan “Zorunlu Deprem Sigortası” ile teminat altına alınmaktadır.

 

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu Gereğince Kapsam Dahilindeki Binalar:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

 

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir. “Zorunlu Deprem Sigortası”; binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, binanın yapı tarzı, meskenin brüt yüzölçümü ve binanın inşa yılına dayanarak hesaplanır.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

Kapsam Dışında Kalan Binalar:

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı “Kamu Konutları Kanununa” tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.

Köy yerleşimleri, genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle, sigorta kapsamı dışında yer alır. Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari (İsteğe bağlı) Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür. Benzer şekilde, ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar için de “İhtiyari Deprem Sigortası” yaptırılabilir.

Poliçe Yaptırmak İçin İstenen Bilgiler

Zorunlu Deprem Sigortası kendi geleceğimizi garanti altına almamızın yanı sıra, ülkemizin olası bir depremdeki tazmin hizmetlerinin de güvencesidir. Bu nedenle birey olarak hepimizin sosyal sorumluluğu olarak görülmelidir. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

 • Sigortalının adı ve soyadı
 • Adresi
 • Telefonu
 • Cep Telefonu
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Binanın:

 • Açık Adresi
 • Tapu Bilgileri
 • İnşa Yılı
 • Yapı Tarzı
 • Toplam Kat Sayısı
 • Hasar Durumu
 • Meskenin (Dairenin):
 • Brüt Yüzölçümü (m2)
 • Kullanım Şekli

Hatırlatmak isteriz ki “Zorunlu Deprem Sigortası” tümüyle beyan esasına dayanır. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.

GENEL ŞARTLAR

Hasar durumunda

Zorunlu Deprem Sigortası sahiplerinin, teminat kapsamındaki deprem ve deprem kaynaklı zararlarının bildirimi için aşağıda belirtilen ihbar noktalarını aramalarını rica ederiz. İhbar noktalarından alacağınız bilgi ve yönlendirmelerle, hasarınızın tespit ve tazmini için gerekli işlemleriniz en hızlı şekilde uygulamaya alınır.

Hasar İhbarında İstenen Belgeler:

DASK’ın Zorunlu Deprem Sigortası’ndan faydalanabilmeniz için binanızın tamamen ya da kısmı olarak zarar görmüş olması fark etmez; küçük ya da büyük maddi zararlar için de tazminat talep edilebilir.

Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararlarınızın, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde tazmini için gereken bilgi ve belgeler şöyledir:

 • Hasar bildirimi (T.C. kimlik veya poliçe numarası ile)
 • Güncel tapu bilgisi
 • Hasar yeri açık adresi (Eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için)
 • Sigortalı Telefonu (Sabit ve/veya cep)

Ayrıca, sigortalı bina üzerinde “Zorunlu Deprem Sigortası” poliçesinin yanı sıra deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa, bu konuda DASK'a bilgi verilmelidir.

TEKLİF AL

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Dask Teklif Al

Captcha

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ