Akaryakıt İstasyonu Paket Sigortası

Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca, aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır.

Teminat Kapsamı

Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca, aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

 • Yangın, yıldırım, infilak

Ek Teminatlar:

 • Dâhili su
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Duman
 • Yer kayması
 • Enkaz kaldırma

  Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar, ilave prim ödemek şartıyla, ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilir:

 • Komşuluk Mali Mesuliyet
 • Dâhili Su
 • Duman
 • Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • İş durması
 • Yer altı tankı delinmesi
 • Deprem, yanardağ püskürmesi
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Sel/su basması
 • Kar ağırlığı
 • Çevre Kirliliği Sorumluluk
 • Hırsızlık Sigortası
 • Cam Kırılması Sigortası
 • Pompacı Üzerindeki Nakdin Hırsızlığı
 • Kasa Hırsızlık Sigortası
 • Taşınan Para Sigortası
 • Emniyeti Suistimal Sigortası
 • Ferdî Kaza Sigortası
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
 • Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası
 • Hatalı Ürün Sorumluluk
 • Liftten Düşme/Garaj Sorumluluk
 • Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası

  Hırsızlık, cam kırılması, ferdî kaza, işveren sorumluluk, 3. şahıs sorumluluk, asansör sorumluluk ve elektronik cihazlar, Makine Kırılması Genel Şartları ve klozları esaslarınca, aksi kararlaştırılmadıkça, aşağıda yazılı şartlar ve poliçede yazılı limitlerle teminat altına alınabilir.

Enkaz Kaldırma

Enkaz kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4’ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup, sigortacının sorumluluğu hiçbir halükârda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır.

Komşuluk Mali Mesuliyet

Sigortalının kusuru nedeniyle yangın, infilak, dâhili su, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör neticesinde komşu bina ve mallarının göreceği zararlar azami bina sigorta bedeli ile sınırlıdır.

İş Durması

İş Durması teminatı yangın rizikosunu kapsamaktadır. Azami tazminat limiti 25.000 TL’yi geçmeyecektir.

72 saate kadar (3 günlük) durmalar tazminat ödemesinde dikkate alınmayacaktır.

Yer altı Tank Delinmesi Sonucu Mal Kaybı teminatı, olay başına ve yıllık 10.000 TL limite kadar teminata dâhil edilmiş olup, korozyon ve çürüme sonucu hasarlar teminat dışıdır.

Deprem Klozu 3

Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla: Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Sigortası o sigorta bedelinin en az %20’si sigortalının üzerinde kalmak kaydıyla, sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Sigortalı ve sigortacı bu oranın arttırılması hususunda anlaşabilirler.

Bu poliçede sigortalının üzerinde kalan kısım %20’dir.

Sigortalı üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda, yukarıda belirtilen ve mutabık kalınmış bulunan oran nispetinde hasara iştirak eder.

Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu teminat ile ilgili her bir hasarda aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatını (emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve/veya muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum;

 • Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
 • Emtia
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu kısım) üzerinden en az %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

  Sigortalı ve sigortacı bu muafiyet oranının arttırılması hususunda anlaşabilirler.

  Bu poliçede uygulanan muafiyet oranı %2’dir.

  Muafiyet uygulaması açısından, deprem ve yanardağ püskürmesi durumlarında her bir 72 saatlik dönem, bir hasar sayılır.

GLKHHKNH – Terör

Yangın Poliçesi Genel Şartları ve poliçeye eklenmiş olan grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör klozlarının hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu sigorta, o sigorta bedelinin %20’si sigortalı üzerinde kalmak şartıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Prim o sigorta bedeli üzerinden, tarifede belirtilen fiyatlar esas alınarak hesaplanır. Sigortalı, üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda, yukarıda belirtilen oran nispetinde hasara iştirak eder. Bu teminat ile ilgili her bir hasarda, aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatını (emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum:

 • Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
 • Emtia
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu %80 oranındaki kısım) üzerinden %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet, bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı, hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısımlarından sorumludur.

Sel/Su Basması Klozu

Sel/su baskını teminatı ile ilgili olarak meydana gelebilecek her bir hasarda, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak, söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet 50.000 Avro ile sınırlıdır

 • Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
 • Emtia
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisatlar

Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta yangın infilak ve/veya çevrede meydana gelebilecek, tedricî olmayan, ani kirlenme sebebiyle oluşacak zararları ve temizleme masraflarını olay başına/yıllık olarak, poliçede belirtilen limite kadar temin eder.

Hırsızlık

Hırsızlık rizikosu, ilişik Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçe kapsamına alınmıştır.

GLKHHKNH – Terör sonucu oluşan hırsızlıklar teminat dâhilindedir.

Cam Kırılması

Cam kırılması teminatı, istasyon sahası içinde bulunan her türlü vitrin, tezgâh, kapı ve pencere camları ile ışıklı ve ışıksız kırılabilir reklam panolarının kırılma neticesinde uğrayacakları zararları poliçede belirtilen limite kadar temin eder.

Pompacı Üzerindeki Nakdin Hırsızlığı

Sigorta konusu iş yerindeki pompacı/pompacıların üzerinde bulunan paranın, üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gasp edilmesi ve çalınması poliçede yazılı limitler ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları dâhilinde teminat altına alınmıştır.

Kasa Hırsızlık Klozu

Bu sigorta:

 • Poliçede ağırlığı, markası ve bulunduğu yer yazılış olan kasada bulunan paranın, sair kıymetlerin ve eşyanın her türlü hırsızlığını ve ayrıca hırsızlar tarafından hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs esnasında sigortalı kasa muhteviyatına veya kasaya verilecek ziyan ve hasarları,
 • Sigorta ettireni veya aile efradını veya sigortalının müstahdemlerini zor ve şiddet kullanmak, ölümle tehdit etmek, yaralamak veya öldürmek suretiyle yapılan hırsızsızlıkları temin eder.

  Bu sigortanın hüküm ifade etmesi için, ikametgâhtaki kasada/kasalarda bulunan kıymetlerin ayrıntılı bir listesinin poliçeye derecelendirilmesi, ticarethane kasaları içinse kasa hareketlerini gösteren bir defterin tutulmuş olması zorunludur. Ayrıca sigortalı, sigortasını yaptırırken kasanın bulunduğu mahalde bekçi bulunacağını bildirmişse, bu bekçinin iş yerinin mutat olarak açık olmadığı saatlerde iş yerinde bulunması ve her saat başı kontrol yapması şarttır.

Tarife

Yukarıdaki paragrafla temin edilen hırsızlıktan maksat:

Sigortalının poliçede tarif edilen kasasının bütün kapı veya kapılarının kapalı, kilitlerinin tamamen kilitlenmiş, şifresi var ise şifresinin tanzim edilmiş olduğu esnada bu yere, kötü maksatla girmiş kimse veya kimselerin alet, patlayıcı madde, elektrik, gaz veya sair kimyevi maddeler kullanmak suretiyle kasayı açmaya çalışması, açması ve bu esnada kasa üzerinde veya yapılarında veya cidarlarında bu zorlamanın bir iz bırakmasıdır.

Yukarıda paragrafla temin edilen hırsızlıktan maksat:

 • Sigortalı veya aile efradına veya sigortalının müstahdemlerine karşı cebir, şiddet kullanılması,
 • veya cebir, şiddet korkusu altında bırakılması,
 • veya sigortalının veya aile efradının veya sigortalının müstahdemlerinin, kasten veya kazaen öldürülmesi ve yaralanması veya şuurlarını kaybetmesi,
 • veya sigortalının müstahdemlerinin iş yeri dışındayken zor kullanmak suretiyle kendilerinden iş yeri hakkında malumat alınması veya bu suretle iş yerine insan sokmak suretiyle sigorta mevzuu olan şeylerin çalınmasıdır. Ancak paragrafta tarif edilen şekilde yapılan hırsızlığın, iş yerinin müteakip ilk gününde açılmasından evvel yapılmış olması gerekir.

  İstisnalar

 • Yukarıdaki paragrafta tarif edilen teminat için: Kasanın anahtarını veya şifresini kullanmak suretiyle yapılan hırsızlıklar,
 • Sigortalının müstahdemleri veya hizmetinde çalışan kimselerin mesaileri haricinde veya dâhilinde yapmış olduğu hırsızlıklar, teminat dışıdır.

Taşınan Para Hırsızlık Klozu

Bu poliçe, taşınan para ve kıymetleri, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede yazılı limitler çerçevesinde, aşağıdaki hallere karşı temin eder:

 • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık
 • Herhangi bir araç ve nakli esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde ziya ve hırsızlık
 • Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar

  Taşınan para, iş yerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa, sigorta teminatı, paraların iş yerindeki kasada muhafaza edilmesi kaydıyla ertesi gün saat 19.00’a kadar devam eder.

  Bu poliçe, genel şartların 4. maddesi (e) fıkrası ile 5. maddesi (f) fıkrasında zikredilen rizikoları da temin eder.

Emniyeti Suistimal Hırsızlık Klozu

Sigortacı, sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı kişi veya kişilerin, sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bedeli geçmemek üzere temin eder.

Sigortacıya tazminat yükümlülüğünün atfedebilmesi için:

 • Emniyeti suistimalin poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal eden kimsenin o iş yerinde aralıksız şekilde çalıştığı süre içinde yapılmış olması,
 • Emniyeti suistimalin, bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden, en geç altı ay ve herhalukârda poliçenin sona erme tarihini müteakip üç ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.

Ferdî Kaza

Sigortalının çalıştırdığı işçi ve personelin kazaen ölmesi veya kazaen sürekli sakat kalması durumu, Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede belirtilen “Kişi ve Olay Başına” limitine kadar teminat altındadır.

İşveren Mali Sorumluluk

Bu teminat, sigorta konusu iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı limitler ve de İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları dâhilinde güvence altına alır.

3. Şahıs Mali Sorumluluk

Şahıs sorumluluğu teminatıyla, ilişik 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede belirtilen limit ve muafiyetler dâhilinde, sigortalının poliçede belirtilen riziko adresinde sürdürdüğü işletme faaliyetleri sırasında meydana gelecek kazalar nedeniyle:

Üçüncü şahıslara verilecek bedenî zararlar, üçüncü şahısların mallarında ziyan oluşması sonucunda sigortalıya düşecek hukuki sorumluluk halleri olay başına/yıllık poliçede belirtilen azami teminat limitlerine kadar güvence altına alınır.

3. Şahıs Mali Sorumluluk teminat kapsamındaki zararlar nedeniyle poliçe süresi içinde ödenecek azami yıllık toplam tazminat, hiçbir şekilde poliçede belirtilen 3. Şahıs Sorumluluk sigortası bedelini aşamaz.

Maddi zararlarda beher olay hasar tutarı üzerinden tenizili muafiyet uygulanır.

Hatalı Ürün Verilmesinden Kaynaklanan Sorumluluk

İşletmede araçlara verilen akaryakıtın bozuk olması veya hatalı ürün verilmesi sonucunda araç motorlarına verilebilecek zararlar, olay başına/yıllık poliçede yazılı limite kadar temin edilmektedir. Beher hadisede hasar bedeli üzerinden tenzili muafiyet uygulanır.

Lift Sorumluluk/Garaj Mali Sorumluluk

Akaryakıt servis ve bakım istasyonunda bulunan 1 adet liftin faaliyetleri esnasında ve servis bakım istasyonuna bırakılan resmî giriş kaydı bulunan araçların, gerekli ehliyetnameye haiz kişilerce kullanılması sırasında meydana gelecek çarpma ve çarpışma hasarları neticesinde sigortalıya terettüp edebilecek maddi tazminat taleplerine, 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası genel şartları dairesinde, olay başına/yıllık limitler dâhilinde teminat verilmiştir.

Yangın ve hırsızlık hasarları teminat haricidir.

Bedenî hasarlar, tamir bakım hatalarından kaynaklanan zararlar teminat haricidir.

Beher hasarda 20 USD karşılığı TL tenzili muafiyet uygulanacaktır.

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası ile teminat altına alınan cihazlar ekli listede belirtilmiştir.
Muafiyet: Her bir hasarda minimum 100 USD olmak üzere, beher hasar bedelinin tenzili muafiyet uygulanır.

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına alınan makineler ekli listede belirlenmiştir.
Muafiyet: Her bir hasarda minimum 100 USD olmak üzere, beher hasar bedelinin tenzili muafiyet uygulanır.

TEKLİF AL

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

İşyeri Sigortası Teklif AlCaptcha

İLETİŞİM FORMU

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Captcha

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ