Otel Paket Sigortası

Otelinizin hizmet kalitesini yükseltmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çok çalıştığınızı biliyoruz. Tüm bu uğraşlarınızın, öngörülemeyen riskler yüzünden bir anda yok olmasını istemediğinizi de… Gelin, siz de HDI Sigorta Otel Paket Sigortası yaptırın, sektörün ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı teminatlar ile otelinizi güvence altına alın!

Teminat Kapsamı

Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca, aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla şu teminatlar sağlanmaktadır: Yangın, yıldırım, infilak.

Ek Teminatlar:

 • Dâhili su
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Duman
 • Yer kayması
 • Enkaz kaldırma

  Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar, ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilir:

 • Deprem, yanardağ püskürmesi
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Sel/su basması
 • Kar ağırlığı
 • Komşuluk mali mesuliyet
 • Dâhili su
 • Duman
 • Kiracı Mali Mesuliyet
 • Hırsızlık Sigortası
 • Kasa Hırsızlık Sigortası
 • Müşteri Eşya ve Kasa Sigortası
 • Cam Kırılması Sigortası
 • Ferdî Kaza Sigortası
 • Taşınan Para Sigortası
 • Emniyeti Suistimal Sigortası
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
 • Otel Mali Sorumluluk Sigortası
 • Garaj Mali Sorumluluk Sigortası
 • Asansör Mali Sorumluluk Sigortası
 • Elektronik Cihaz Sigortası
 • Makine Kırılması Sigortası
 • Makine kırılmasına bağlı gıda bozulması

  Hırsızlık, cam kırılması, ferdî kaza, işveren sorumluluk, 3. şahıs sorumluluk, asansör sorumluluk, elektronik cihaz, makine kırılması genel şartları ve klozları esaslarınca ve aksi kararlaştırılmadıkça aşağıda yazılı şartlar ve poliçede yazılı limitlerle teminat altına alınabilir.

Muafiyet ve Limitler

 

Kasa Yangın Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla; bu sigorta ile yangın, yıldırım, infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin kasa içinde bulunan nakit ve/veya kıymetli evrakta doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.

 • Sigorta konusu kıymetlerin ateşe dayanıklı kasalarda saklanması şarttır.
 • Sigorta, para ve kıymetli evrakın toplam değeri üzerinden yapılır.
 • Tazmin kıymeti:
  a) Paralar hakkındaki tazminat tutarı, hasara uğrayan paranın nominal değeridir.
  b) Kıymetli evrakın teminat tutarı, evrakın iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli ikame masraflarından ibarettir.

İhtarlar:

 • Sigorta ettiren, sigortalı kıymetli evrakın yenisinin temini için gereken bilgileri kayıt ve muhafaza etmeye mecburdur.
 • İhtarlar işbu sigorta konusunu oluşturan kıymetlerin günlük giriş çıkışlarını gösteren resmi defter ve kayıtların düzenli olarak tutulması ve bunları gerektiğinde sigorta şirketine ibraz edilmesi ile akdedilmiştir.

Enkaz Kaldırma

Enkaz kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4’ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup, sigortacının sorumluluğu hiçbir halükârda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır.

Deprem Klozu 1

587 sayılı KHK’ye tabi binalarda, yangın tehlikesine karşı isteğe bağlı ve ek olarak yapılmış bulunan deprem ve yanardağ püskürmesi sigortası sözleşmesinde sigorta şirketi, poliçenin yapıldığı tarih itibariyle zorunlu deprem sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki miktardan sorumludur.

Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında her bir binanın sigorta bedeline, yangına ek olarak verilmiş olan deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli üzerinden %2 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır.

Sigortalı ve sigortacı, muafiyet oranının artırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler. Bu durumda tarife fiyatlarından tarifede belirtilen indirim yapılır.

Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki binalarda her bir bağımsız bölüm ayrı sigorta konusu sayılır. Muafiyet uygulanması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Depremı Klozu 3

Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla: Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Sigortası o sigorta bedelinin en az %20’si sigortalının üzerinde kalmak kaydıyla sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Sigortalı ve sigortacı bu oranın arttırılması hususunda anlaşabilirler.

Bu poliçede sigortalının üzerinde kalan kısım %20’dir.

Sigortalı üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda yukarıda belirtilen ve mutabık kalınmış bulunan oran nispetinde hasara iştirak eder.

Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu teminat ile ilgili her bir hasarda aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve/veya muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum:

 • Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
 • Emtia
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu kısım) üzerinden en az %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet, bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

  Sigortalı ve sigortacı bu muafiyet oranının arttırılması hususunda anlaşabilirler.

  Bu poliçede uygulanan muafiyet oranı %2’dir.

  Muafiyet uygulaması açısından, deprem ve yanardağ püskürmesinde her bir 72 saatlik dönem, bir hasar sayılır.

GLKHHKNH – Terör

Yangın Poliçesi Genel Şartları ve poliçeye eklenmiş olan grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör klozları hükümleri saklı kalmak kaydıyla: Bu sigorta, o sigorta bedelinin %20’si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Prim o sigorta bedeli üzerinden, tarifede belirtilen fiyatlar esas alınarak hesaplanır. Sigortalı, üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda, yukarıda belirtilen oran nispetinde hasara iştirak eder. Bu teminat ile ilgili her bir hasarda, aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum:

 •  Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
 •  Emtia
 •  Makine, techizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu %80 oranındaki kısım) üzerinden %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet, bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı, hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısımlarından sorumludur.

Sel/Su Basması Klozu

Sel/su baskını teminatı ile ilgili olarak meydana gelebilecek her bir hasarda, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak, söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet 50.000 Avro ile sınırlıdır

 •  Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
 •  Emtia
 •  Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisatlar

Yangın Mali Sorumluluk

Yangın, infilak, dahili su, duman, GLKHHKNH ve terör risklerini kapsamaktadır.

Kiracının mal sahibine veya mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğunda, mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğunda, ödenecek tazminat tutarı poliçede yazılı Yangın Mali Sorumluluk sigorta bedeli ile sınırlıdır.

Kiracı tarafından yaptırılan sigortalarda poliçe ile temin edilen riskler dolayısıyla boya, badana ve duvar kâğıdında meydana gelen zararlar muhteviyat sigorta bedelinin %5’i ve her halükârda azami 1.000 TL ile sınırlı olarak teminata dâhil edilmiştir.

İş Durması

Yangın, yıldırım, infilak riskinin gerçekleşmesinin neticesi olarak işin tamamen durması halinde, iş yerinde meydana gelen yangın hasarından dolayı ödenecek tazminatın %10’u sigortalıya İş Durması tazminatı olarak ödenecek olup bu tazminat her halükârda, azami, poliçede yazılı iş durması limitini aşmayacaktır.

Hasarın olduğu tarihten başlayarak 72 saati geçmeyen iş durmaları hasarları bu poliçe kapsamı dışındadır.

Hasar nedeniyle yapılacak iş yeri değişikliği masrafları: Yangın riskinin gerçekleşmesi sonucu işyeri kullanılamaz hale gelirse başka bir iş yerinin açılması için gereken harcama ve masraflar, azami, 1.000 TL’ye kadar sigortalıya alternatif iş yeri masrafı olarak ödenir.

Hırsızlık

Hırsızlık riski, ilişik Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçe kapsamına alınmıştır.

Kasa Hırsızlık Klozu

Sigortalı mahalde bulunan çelik kasa içerisindeki nakit para, çek, senet vb. kıymetler ile poliçede özellikleri yazılı kasa, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ile Kasa Hırsızlık Kloz şartları esaslarınca teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

 • Paralar hakkındaki tazminat tutarı, hasara uğrayan paranın nominal değeridir.
 • Kıymetli evrakın tazminat tutarı, evrakın iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli ikame masraflarından ibarettir.

  İhtar: Sigorta ettiren, sigortalı kıymetli evrakın yenisinin temini için gerekli bilgileri kayıt ve muhafaza etmek zorundadır.

  Kasanın anahtarı ve şifresini kullanmak suretiyle yapılan hırsızlıklar teminat dışıdır. Sigortalının müstahdemlerinin veya hizmetinde çalışan kimselerin mesai haricinde veya dâhilinde yapmış olduğu hırsızlıklar teminat dışıdır.

  Sigortalı mahalde yazar kasa kullanılması halinde, mesai saatleri içerinde yazar kasadan yapılacak hırsızlıklar teminat kapsamında olup, mesai saati bitiminde kıymetler çelik kasaya aktarılacaktır. Mesai bitimi sonrası yazar kasadan yapılacak hırsızlıklar teminat kapsamı dışındadır.

Cam Kırılması Klozu

Sigortalı yerdeki her türlü kapı ve pencere camının kırılması, ilişik Cam Kırılması Genel Şartları hükümleri doğrultusunda teminata dâhildir.

Poliçede cinsi ve bedeli belirtilmek kaydıyla:

 • Bina cephesine raptedilmiş tanıtıcı tabela, plaka ve levhalar camdan mamul olsun veya olmasın,
 • Her türlü vitrin, tezgah camı, aynalar ve ayrıca buzdolabı camları, vitrin camları gibi takılı camlar teminata dâhildir.

Ferdî Kaza

Bu sigorta ile sigortalının çalıştırdığı SGK bordrosuna kayıtlı işçi ve personelin kaza sonucu ölmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde tazminat, Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı toplam limitin kişi sayısına bölünmesi ile elde edilecek kişi başı limite kadar temin edilmektedir.

16 yaşından küçükler için vefat teminatı faturalandırılmış cenaze masrafları ile sınırlıdır. 65 yaşından büyükler için sürekli sakatlık teminatı, vefat teminatının %10’u ile sınırlı olup, teminat maksimum 70 yaşına kadar geçerlidir. Bir kaza durumunda, zarar görenin o iş yerinde çalıştığı, SGK kayıtları ile veya resmi maaş bordrosu ile ispat edilecektir.

Taşınan Para

 • Sigortalının memur ve mutemetleri nezdinde teslim alınan paranın bir yerden başka bir yere nakli sırasında ,
 • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak suretiyle yapılacak
 • Herhangi bir araç ile nakil esnasına aracın kazaya uğraması veya yanması neticesindeki ziya ve hırsızlıklar
 • Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin edilmektedir.

Emniyeti Suistimal

Bu sigorta ile, sigortalının emrinde çalıştırdığı kişilerin sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetlerine geçirmek, hile ile dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararlar, olay başına ve yıllık toplu olarak, poliçede yazılı bu teminata ait bedele kadar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altındadır.

Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için emniyeti suistimalin;

 • Poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal eden kimsenin o iş yerinde aralıksız çalıştığı 12 ay içinde yapılmış olması,
 • Bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç 6 ay ve her halükârda poliçenin sona erme tarihini takip eden 3 ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.

  Beher zararda ödenecek tazminat tutarı üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

İşveren Mali Sorumluluk

Bu sigorta ile iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akti ile bağlı ve SGK’ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminatlar, İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.

Otel Mali Sorumluluk

 • İşletme faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek kazalar ile 3. Şahıs Sorumluluk Sigortası genel şartlarının 3A-7 maddesinde sayılan istisnalardan sadece yangın, infilak ve duman rizikoları dolasıyla olabilecek bedenî zararlar
 • Servisi otelde yapılan yiyecek ve içecekler (yürürlükteki gıda maddeleri tüzük ve talimatlarına uymak kaydıyla) sebebiyle ortaya çıkabilecek mesuliyetler
 • Yolcular tarafından getirilen eşya ve hayvanlar hakkında Borçlar Kanunu’nun 478, 479 ve 480. maddeleri gereğince işletmeye yöneltilecek mali mesuliyetler
 • Restoran, cafe, bar, havuz, mutfak hizmetleri ile otel müşterilerinin dinlenmesi ve hoş vakit geçirmesi amacı ile kendilerine sunulan tüm imkânlar ve tesislerde meydana gelebilecek kazalar neticesi doğabilecek mesuliyetler
 • Çamaşırhane sorumluluğu
 • Garaj mali sorumluluğu, sunulan tüm imkânlar ve tesislerde meydana gelebilecek kazalar neticesi doğabilecek mesuliyetler
 • Asansörlerde meydana gelebilecek kazalar dolayısıyla üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar

  (3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat verilmektedir.)

Elektronik cihaz/Makine Kırılması Sigortası

İş yerinde bulunan yazar kasa, bilgisayar (dizüstü hariç), kesintisiz güç kaynağı, televizyon, müzik seti, buzdolabı, kombi, jeneratör, regülatör ve klima, Elektronik Cihaz Sigortası ve Makine Kırılması Genel Şartları’yla teminat altına alınmıştır.

Gıda Bozulması

Sigorta konusu iş yerindeki buzdolabı ve derin dondurucularda bulunan gıda maddelerinin makine kırılması teminatına giren bir sebeple bozulması, poliçede kayıtlı azami limitler üzerinden karşılanacaktır.

Muafiyet: 100 USD’dir

TEKLİF AL

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

İşyeri Sigortası Teklif AlCaptcha

İLETİŞİM FORMU

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Captcha

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ